Līvānu slimnīca dibināta 1933.gadā. Jauns korpuss Līvānu slimnīcai tika piebūvēts 1970.gadā. Līvānu slimnīcā līdz 1990.gada sākumam darbojās vairākas nodaļas: ķirurģijas nodaļa, terapijas nodaļa, bērnu nodaļa, dzemdību nodaļa un infekciju nodaļa. Par spīti sarežģītajai ekonomiskajai situācijai valstī un tam, ka finansu līdzekļi tiek virzīti lielajām reģionālajām slimnīcām, Līvānu slimnīca turpina attīstīties, piedāvājot aizvien jaunus pakalpojumus un radot jaunas darbavietas.

Pašlaik slimnīcā strādā 70 darbinieki. Uz vietas ir pieejami: neirologs, bērnu neirologs, oftalmologs, ginekologs, ķirurgs, internisti, EKG ārsts, endokrinologs, endoskopists, ultrasonoskopists, Rtg ārsts, fizioterapeits, psihologs, ārsts – rehabilitologs, ergoterapeits, sociālie darbinieki.

Slimnīcas telpās pieņem privātārsti:ģimenes ārsti, psihiatrs, LORs, traumatologs, stomatologi, zobu protēzists un zobu tehniķis.

Nākotnē plānots maksimāli orientēties uz augsti kvalitatīvu stacionāro un ambulatoro medicīnisko pakalpojumu nodrošināšanu, papildus attīstot netradicionālo medicīnu, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

Līvānu novada domes pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Līvānu slimnīca” 2011.gadā pabeidza Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „SIA „Līvānu slimnīca” infrastruktūras attīstība, uzlabojot stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti” ieviešanu ar mērķis uzlabot stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, izmaksu efektivitāti un pieejamību Latgales reģiona iedzīvotājiem, veicot Līvānu slimnīcas kā aprūpes slimnīcas infrastruktūras sakārtošanu, paaugstinot ēkas energoefektivitāti, rezultātā panākot efektīvāku resursu izmantošanu, sekmējot atbilstošas vides un mikroklimata veidošanu slimnīcas pacientiem un personālam. Projekta ietvaros tika siltināta ēkas fasāde, salabots ēkas jumts, pilnībā izremontētas 3.stāva stacionāra telpas un daļēji arī 2.stāva stacionāra telpas, rekonstruēti elektrotīkli, ventilācijas, apkures, ugunsdrošības, ūdens un kanalizācijas sistēmas, kā arī nodrošināta ēkas pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Paralēli tam tiek realizēts projekts „Sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Līvānu novadā”, kā rezultātā Līvānu novadā tiek attīstīti jauni un pilnveidoti esošie sociālās rehabilitācijas un aprūpes pakalpojumi, kuru nodrošināšanai un kvalitātes paaugstināšanai ir izveidota starpnozaru speciālistu komanda, kurā sociālais darbinieks, sociālais aprūpētājs, rehabilitologs, psihologs, ergoterapeits un fizioterapeits sniedz kompleksus pakalpojumus personām ar funkcionāliem traucējumiem, pensijas un pirmspensijas vecuma personām, kā arī bērniem ar funkcionāliem traucējumiem atbilstoši izstrādātajiem individuālajiem klientu sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes plāniem.

Realizējot projektu, SIA „Līvānu slimnīca” jau ir iegādājusies jaunu aprīkojumu fizioterapijas kabinetam un citu speciālistu darbam nepieciešamo inventāru, kā arī pieņēmusi darbā kvalificētus speciālistus, kas noteiktiem sociālajiem riskiem pakļautām iedzīvotāju grupām sniedz bezmaksas sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpojumus. Šāda palīdzība tiek sniegta ne tikai pilsētas, bet arī novada lauku iedzīvotājiem visā Līvānu novadā.