Apstiprinu: 2015.gada 1.septembrī

________________

Vadims Krimans

SIA Līvānu slimnīca

valdes priekšsēdētājs

SIA Līvānu slimnīcas

Ētikas kodekss

Mērķis

Ētikas kodeksa mērķis ir noteikt SIA Līvānu slimnīcas darbinieku profesionālās ētikas pamatprincipus un vispārējās uzvedības normas, kas jāievēro attieksmē pret darbu, savstarpējo saskarsmi kā arī attiecībās ar citām institūcijām un sabiedrību.

Ētikas kodekss ir saistošs visiem SIA Līvānu slimnīcas darbiniekiem.

Dokumenti

Reglamentējošie dokumenti:

– Likums „Ārstniecības likums”

– Valsts pārvaldes iekārtas likums

– Likums „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”

Terminoloģija –saīsinājumi un definīcijas

Darbinieks – saskaņā ar Darba likumu ir fiziska persona, kas uz darba līguma pamata par nolīgto darba samaksu veic noteiktu darbu SIA Līvānu slimnīcā.

I.Vispārīgie jautājumi 

1. Ētikas kodeksa uzdevums ir veicināt darbinieku likumīgu, godprātīgu un  kvalitatīvu darbu sabiedrības interesēs un veicināt sabiedrības uzticību  SIA Līvānu slimnīcai.

2. Ētikas kodeksā ir ietverts to vērtību un principu formulējums. Ētikas kodeksā noteiktās uzvedības normas ir saistošas visiem darbiniekiem to ikdienas pienākumu izpildē neatkarīgi no ieņemamā amata un darba tiesisko attiecību ilguma. Situācijās, kas nav minētas šajā kodeksā, strādājošais rīkojas saskaņā ar sabiedrībā vispārpieņemtajām ētikas vērtībām.

3. Ja SIA Līvānu slimnīcā strādājošā rīcība ir pretrunā ar Ētikas kodeksā noteiktajām uzvedības normām un tajā ir disciplinārā pārkāpuma pazīmes, lietu izskata saskaņā ar Darba likumu un pret attiecīgo darbinieku ierosināma disciplinārlieta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

II. Ētiskas rīcības principi

4. Darbinieki pilda amata pienākumus  saskaņā ar likumiem un citiem normatīvajiem aktiem, un atsakās no tādu amata pienākumu veikšanas vai amatu savienošanas visos gadījumos, kad ētisku apsvērumu dēļ varētu  tikt apšaubīta viņa darbības objektivitāte un neitralitāte.

5. Darbinieks, pildot amata pienākumus, ievēro šādus profesionālās ētikas  pamatprincipus:

5.1. Objektivitāte, taisnīgums un neitralitāte;

5.1.1.Darba jautājumus darbinieks izskata un risina pēc būtības. Pieņemot lēmumus, darbinieks pamatojas tikai uz objektīvi pārbaudītu informāciju, likumīgi iegūtajiem faktiem un pierādījumiem.

5.1.2.Darbinieks rīkojas taisnīgi, ievērojot personu vienlīdzību likuma priekšā un ētikas normas neatkarīgi no personiska, sociāla, ekonomiska vai politiska rakstura ietekmēm.

5.1.3.Darbinieks savā profesionālajā darbībā un lēmumu pieņemšanā neietekmējas no piederības partijām, politiskām kustībām un organizācijām, norobežojas no personīgajām  interesēm un ārējās ietekmes (citu fizisku un juridisku personu, personu apvienību, politisku, reliģisku vai sociālo grupu interesēm).

5.2.Atklātība un lojalitāte:

5.2.1. Darbinieks savā darbībā saskaņā ar ārējiem un SIA Līvānu slimnīcas iekšējiem normatīvajiem aktiem ievēro atklātības principu.

5.2.2. Pildot amata pienākumus, sabiedrības intereses darbinieks vienmēr uzskata par primārām attiecībā pret privātajām interesēm. Dienesta stāvokļa izmantošana savu vai savu tuvinieku privāto interešu realizācijai nav pieļaujama.

5.2.3. Darbinieks ir lojāls pret SIA Līvānu slimnīcu, ar savu darbu veicina SIA Līvānu slimnīcas darbības mērķu sasniegšanu.

5.2.4. Darbinieks nepiedalās aktivitātēs un blakusdarbos, kas traucē profesionāli pildīt amata pienākumus, kompromitē vai apkauno  SIA Līvānu slimnīcu.

5.3.Godprātība, profesionāla kompetence un konfidencialitāte:

5.3.1.Darbinieks godprātīgi izturas pret saviem amata pienākumiem un attiecīgi rīkojas ikvienā gadījumā, kur saskatāmas negodprātīgas rīcības pazīmes.

5.3.2.Darbinieks augstu vērtē  profesionālu, precīzu, radošu darbu un tiecas to veikt precīzi un godīgi, izmantojot labāko pieredzi un praksi un nodrošinot SIA Līvānu slimnīcas darba efektivitāti un kvalitāti.

5.3.3.Veicot darba pienākumus, darbinieks demonstrē profesionālu kompetenci un uzņemas atbildību par savu turpmāko profesionālo attīstību. Darbinieks paaugstina savu kvalifikāciju, ņemot vērā SIA Līvānu slimnīcas izvirzītos mērķus.

5.3.4.Darbinieks informāciju, kas viņam kļuvusi zināma, pildot darba pienākumus, nedrīkst prettiesiski izpaust vai izmantot mērķiem, kas nav saistīti ar amata pienākumu veikšanu vai konkrētu darba uzdevumu pildīšanu, tajā skaitā, lai vērstos pret kādu personu, institūciju, vai citādi izmantot privātās interesēs. Darbinieks visās savās darbībās ievēro konfidencialitāti un rūpējas par informācijas aizsardzību SIA Līvānu slimnīcā.

5.4.Vienlīdzības princips:

5.4.1.Darbinieks, pildot savus darba pienākumus, darbībā pauž vienlīdzību pret visiem sabiedrības locekļiem, neizrādot nevienam īpašu labvēlību un nepieļaujot nekādas privilēģijas un izņēmumus, ja tie nav paredzēti normatīvajos aktos.

III. Ētiska uzvedība 

7. Darbiniekam jābūt pieklājīgam un korektam attiecībās ar kolēģiem, darba attiecībās iesaistītajām personām, klientiem/pacientiem un sabiedrību kopumā. Darbinieks nepieļauj savu kolēģu goda vai cieņas aizskaršanu. Darbinieks nav augstprātīgs un autoritārs attiecībās ar kolēģiem, ņem vērā citu viedokli un to profesionāli izvērtē.

8. Darbinieks sadarbojas ar kolēģiem, sniedzot un saņemot nepieciešamo palīdzību profesionālo pienākumu izpildē, un ļaunprātīgi neizmanto kolēģu uzticēšanos. Darbinieks ievēro demokrātijas normas un koleģialitāti.

9. Darbiniekam jābūt atvērtam un laipnam attiecībās ar SIA Līvānu slimnīcas klientiem/pacientiem, slimnīcas apmeklētājiem, sadarbības partneriem un sabiedrību kopumā. Atbildot pēc būtības uz korespondenci, telefona zvaniem un e-pastu, Darbiniekam jācenšas būt izpalīdzīgam un izsmeļoši atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem. Ja Darbinieks nevar savu darba pienākumu ietvaros atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem, jānorāda cits Darbinieks vai institūcija, kas ir kompetenta attiecīgā jautājuma risināšanā.

10. Darbinieks atturas tieši vai netieši pieņemt jebkādas dāvanas, atlaides, izklaides piedāvājumus, labvēlības vai pateicības izpausmes, kas pielīdzināmas dāvanai, ja tās var ietekmēt vai radīt šaubas par kāda darba pienākuma vai uzdevuma izpildes, vai SIA Līvānu slimnīcas darbības objektivitāti.

11. Darbinieks lieto SIA Līvānu slimnīcas īpašumu iespējami ekonomiski un racionāli, neļauj to savtīgi izmantot citām personām. Darbinieks ierobežo interneta, tālruņa sakarus vai jebkurus citus SIA Līvānu slimnīcas rīcībā esošos materiālos resursus ar darba pienākumu izpildi nesaistītām vajadzībām.

12. Nodrošinot SIA Līvānu slimnīcas pakalpojumus, darbinieks respektē klienta/pacienta privāto dzīvi, pašcieņu, ievēro klienta/pacienta tiesības un nodrošina autonomijas principu.

13. Ārstniecības persona respektē klienta/pacienta vēlmes un tiesības izdarīt izvēli pēc profesionāla, klientam/pacientam saprotama skaidrojuma saņemšanas, saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto.

14. Ārstniecības persona respektē citu cilvēku vērtības, ņemot vērā klienta/pacienta tiesības, savus profesionālos pienākumus un likumdošanu.
15. Ārstniecības persona nepārkāpj klientu/pacientu cilvēktiesības un mantiskās intereses, izmantojot savas medicīnas zināšanas.

 16. Darbinieks sniedz pakalpojumus neatkarīgi no klienta/pacienta vecuma, slimības vai invaliditātes, ticības, etniskās piederības, dzimuma, tautības, politiskās  piederības, rases, seksuālās orientācijas, sociālā stāvokļa vai kāda  cita faktora.

17. Darbinieks strādā savā profesijā ar godu un pēc labākās sirdsapziņas, vērtējot klienta/pacienta veselību kā galveno.

18. Ārstniecības persona rūpējas par mediķa profesijas goda un labu tradīciju saglabāšanu.

19. Darbinieka tiesības un pienākumi:

19.1. pieņemt patstāvīgus lēmumus vai piedalīties lēmumu pieņemšanā atbilstoši   profesionālajai un amata kompetencei;

19.2. brīvi izteikt un argumentēti aizstāvēt viedokli atbilstoši profesionālajai un amata kompetencei;

19.3. izrādīt pašiniciatīvu kādas rīcības vai darbības uzlabošanai;

19.4. saņemt adekvātu paveiktā darba novērtējumu un cieņas apliecinājumu;

19.5.  uz privātās dzīves neaizskaramību;

19.6.  risināt ar darbu saistītus jautājumus un uzklausīt citu uzskatus savstarpējās cieņas, atklātības, sapratnes un koleģialitātes gaisotnē;

19.7. ievērot vispārpieņemtās uzvedības normas kā darba laikā, tā ārpus tā. Apzināties, ka katra atsevišķa Darbinieka uzvedība un rīcība veido SIA Līvānu slimnīcas kopējo tēlu sabiedrībā;

19.8.  ievērot profesionālo etiķeti un darba kultūru. Ar korektu uzvedību, ārējo izskatu un stāju veicināt sabiedrības uzticēšanos SIA Līvānu slimnīcai;

19.9. veicināt koleģiālas savstarpējās attiecības;

19.10. konstruktīvi risināt konfliktus;

19.11. neizmantot savtīgos nolūkos koleģiālās, padotā un vadītāja attiecības, kolēģu nekompetenci, kļūdas vai pieredzes trūkumu;

19.12. informēt kolēģus par profesionāli aktuālām tēmām un dalīties pieredzē, kas var būt noderīga arī citiem darbiniekiem;

19.13. godīgi atzīt neētisku rīcību un labot savas kļūdas;

19.14. darīt visu iespējamo savas kompetences ietvaros, lai nepieļautu citu darbinieku nelikumīgu rīcību SIA Līvānu slimnīcā.

20. SIA Līvānu slimnīcas administrācijai jānodrošina:

20.1.darbinieku līdztiesīga nodarbinātība, nepieļaujot nekādu izcelsmes, dzimuma, sociālo, mantiskā stāvokļa, nacionālās piederības, kā arī cita veida  diskrimināciju;

20.2.darba pienākumiem atbilstošus un drošus darba apstākļus;

20.3. iespēju attīstīt katra darbinieka profesionālās spējas un iemaņas;

20.4.skaidrs un nepārprotams katra darbinieka amata pienākumu formulējums;

20.5.korektas darbinieku savstarpējās attiecības darba vietā;

20.6. darbinieku motivētu, ieinteresētu un radošu attieksmi pret veicamo darbu.

IV. Noslēguma jautājumi 

21. Par Ētikas kodeksa pilnīgu ievērošanu atbildīgs ir katrs darbinieks, kā arī slimnīcas konkrēto struktūrvienību vadītājs.

22. Ētikas kodekss var tikt ievietots SIA Līvānu slimnīcas interneta mājas lapā un katrs darbinieks nepieciešamības gadījumā var iepazīties ar to atkārtoti.

23. Lai izskatītu konkrētas sūdzības un iesniegumus par darbinieku  neētisku rīcību, SIA Līvānu slimnīcas valdes priekšsēdētājs izveido Ētikas komisiju, kuras sastāvā ir ne mazāk kā trīs locekļi, kurus SIA Līvānu slimnīcas valdes priekšsēdētājs izvirza no darbinieku vidus, nepieciešamības gadījumā piesaistot attiecīgus speciālistus ārpus institūcijas.

Komisija izskata iesniegumus un sūdzības par darbinieka neētisku rīcību, kā arī nepieciešamības gadījumā aktualizē Ētikas kodeksu.

24. Ētikas komisija izstrādā tās nolikumu, kas nosaka iesniegumu un sūdzību izskatīšanas kārtību. Ētikas komisijas nolikumu apstiprina SIA Līvānu slimnīcas valdes priekšsēdētājs.

25.Ja netiek ievērotas Ētikas kodeksa normas vai ir ieteikumi Ētikas kodeksa izmaiņām, jebkurš darbinieks var vērsties pie SIA Līvānu slimnīcas valdes priekšsēdētāja ar iesniegumu.

26.  SIA Līvānu slimnīcas ārstniecības personāls savā profesionālajā darbībā ievēro arī Ārstu biedrībā apstiprināto Latvijas Ārstu ētikas kodeksu ciktāl tie nav pretrunā ar SIA Līvānu slimnīcas Ētikas kodeksu.

27. Darbinieki tiek iepazīstināti ar ētikas kodeksu un ar parakstu apliecina, ka ievēros tā norādes.