SIA „Līvānu slimnīcas” Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļa nodrošina mājokli, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju pensijas vecuma personām un pilngadīgām personām ar invaliditāti.

SIA „Līvānu slimnīcas” Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļai ir šādas funkcijas:

SIA „Līvānu slimnīcas” Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas klientu diennakts sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija atbilstoši prasībām sociālo pakalpojumu sniedzējiem;

SIA „Līvānu slimnīcas” Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas klientu nodrošināšana ar dzīvojamo platību, kas iekārtota atbilstoši klienta funkcionālajam stāvoklim un aprīkota ar sadzīvei nepieciešamo inventāru atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

SIA „Līvānu slimnīcas” Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas klientu nodrošināšana ar viņu dzimumam un gadalaikam piemērotiem apaviem, apģērbu, veļu, personīgās higiēnas līdzekļiem un citu inventāru;

Racionālas ēdināšanas organizēšana SIA „Līvānu slimnīcas” Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas klientiem, ņemot vērā klienta vecumu un veselības stāvokli;

Sociālās rehabilitācijas un medicīniskās rehabilitācijas pasākumu organizēšana SIA „Līvānu slimnīcas” Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas

klientiem atbilstoši klienta vecumam un veselības stāvoklim.

 

Lai nodrošinātu minēto funkciju izpildi, SIA „Līvānu slimnīcas” Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļa veic šādus uzdevumus:

  • ja nepieciešams, nodrošina SIA „Līvānu slimnīcas” Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas klientiem veselības aprūpi;
  • ja nepieciešams, vai sniedz informāciju, konsultē un apgādā SIA „Līvānu slimnīcas” Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas klientus ar tehniskajiem palīglīdzekļiem;
  • organizē SIA „Līvānu slimnīcas” Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas klientiem iespēju apmeklēt kultūras pasākumus;
  • pēc klienta vēlēšanās SIA „Līvānu slimnīcas” Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļa organizē garīgo aprūpi atbilstoši personas konfesionālajai piederībai;
  • ja nepieciešams, organizē palīdzību SIA „Līvānu slimnīcas” Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas klientu individuālo sociālo problēmu risināšanā;
  • izstrādā un īsteno SIA „Līvānu slimnīcas” Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas klientu individuālos sociālās aprūpes un/vai sociālās rehabilitācijas plānus;
  • sniedzot sociālos pakalpojumus, nodrošina dažādu profesionāļu komandas darbu, kā arī starpinstitucionālu sadarbību, kad tas ir nepieciešams;
  • nodrošina SIA „Līvānu slimnīcas” Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas klientiem pensijas vai sociālā nodrošinājuma pabalsta daļas izmaksu likumā noteiktajā kārtībā;
  • nodrošina saņemtās informācijas konfidencialitāti saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;
  • īsteno citus Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un citos normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

 

Pēc nepieciešamās informācijas griezties pie Sarmītes Driksnas SIA Līvānu slimnīcā Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļā Zaļā ielā 44, Līvānos, vai  pa tālruni 6 53 07600