esf

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

 

  

Aktualitātes 2012.g.martā ESF projektā „Sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Līvānu novadā”

Līvānu novada domes pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Līvānu slimnīca” turpina realizēt Eiropas Sociālā fonda projektu „Sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Līvānu novadā„ 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” ietvaros.

Ir pagājis gads kā darbojas SIA „Līvānu slimnīcas” Sociālās rehabilitācijas nodaļa, kas sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personām ar funkcionāliem traucējumiem, pensijas un pirmspensijas vecuma personām, kā arī bērniem ar funkcionāliem traucējumiem atbilstoši izstrādātajiem individuālajiem klientu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas plāniem.

Sociālās rehabilitācijas nodaļā klienti var saņemt starpprofesionāļu komandas pakalpojumus (rehabilitologa, fizioterapeita, ergoterapeita, sociālā aprūpētāja, sociālā darbinieka un psihologa pakalpojumus). Sociālās rehabilitācijas nodaļas pakalpojums sastāv no trīs svarīgām jomām sociālā rehabilitācija, medicīniskā rehabilitācija, psiholoģiskā rehabilitācija.

Sociālā rehabilitācija ir pasākumu kopums, kas palīdz klientiem iemācīties sadzīvot ar funkcionālajiem traucējumiem, iesaistīties sabiedriskā dzīvē un darba tirgū. Pakalpojums sevī ietver individuāla sociālās rehabilitācijas plāna izveidi, izglītošanu vides pielāgotības un palīglīdzekļu lietošanas jomā, lai uzlabotu mobilitāti un patstāvīgas dzīves iemaņas.

Sociālā rehabilitācijas pakalpojumu nodrošina sociālā darba speciālisti. Sociālais darbinieks identificē klienta sociālās problēmas un vada sociālā gadījuma risināšanas gaitu, apzina, mobilizē, organizē un piesaista resursus, izveido starpprofesionālo komandu, nodrošina tās vadību un ilglaicīgu funkcionēšanu, pārstāv klienta intereses un tiesības citās institūcijās, analizē sociālo problēmu cēloņus un izstrādā priekšlikumus sociālo problēmu risināšanai, novērtē sociālās politikas efektivitāti, sociālo pakalpojumu kvalitāti un atbilstību iedzīvotāju vajadzībām, kā arī pakalpojumu pieejamību sabiedrībai u.t.t.

Savukārt sociālais aprūpētājs plāno sociālās aprūpes pakalpojumus personām, kurām vecuma vai veselības stāvokļa dēļ ir grūtības sevi aprūpēt un nodrošināt pamatvajadzības, atbilstoši klienta vēlmēm un vajadzībām nosaka sociālās aprūpes pakalpojumus, organizē un veic sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanu, novērtē, kā mainās klienta iespējas aprūpēt sevi.

Savukārt medicīniskā rehabilitācija ir ārstnieciskie pasākumi, kura uzdevums veicināt no slimībām un traumām cietušo cilvēku optimālu atveseļošanu, fizisko un psihisko spēju maksimālu atgūšanu, lai cilvēks atgūtu veselību un maksimāli pilnvērtīgas fiziskās un psihiskās spējas. Medicīniskās rehabilitācijas pasākumus klientiem sniedz rehabilitologs, ergoterapeits un fizioterapeits. Ergoterapeits veic klientu ergoterapeitisko izmeklēšanu, nodarbes veikšanas novērtēšanu un funkcionālo traucējumu noteikšanu, kā arī vides pieejamības un tehnisko palīglīdzekļu nepieciešamības izvērtēšanu. Fizioterapeits veic klientu fizioterapeitisko izmeklēšanu (klienta veselības un funkcionālā stāvokļa izvērtēšanu, nodrošina nepieciešamo ārstniecību pielietojot fizioterapijas metodes, veic izglītojošo un profilaktisko darbu). Psiholoģiskā rehabilitācijā psihologs veic psiholoģisko izpēti un izvērtēšanu, konsultēšanu, psiholoģisko rehabilitāciju krīžu un traumu gadījumos. Psihologa konsultācija būs piemērota izvēle, kad meklējam pareizo risinājumu kādai ļoti konkrētai sadzīviskai, attiecību vai emocionālai problēmai. Psihologs ir tas, kas rīkojas ar dažādiem testiem un analizē rezultātus. Viņš var palīdzēt izvēlēties darba virzienu, noskaidrot saskarsmes un konfliktu risināšanas spējas, personības tipu, īpašības u.t.t. Psihologs pārvalda zināšanas par cilvēka uzvedības modeļiem, attiecībām, likumsakarībām. Viņš var līdzdarboties konkrētas problēmas risinājuma meklēšanā, sniegt objektīvāku redzējumu situācijai, dot savus ieteikumus. Tas ir speciālists, pie kura var aiziet aprunāties un saņemt motivāciju un atbalstu.

Gada laikā esam gandrīz sasnieguši projekta mērķi, snieguši sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus 115 personām (no tiem 50 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, 48 pieaugušām personām ar funkcionāliem traucējumiem (tai skaitā pirmspensijas vecuma personām), 17 pensijas vecuma personām ar funkcionāliem traucējumiem). Šobrīd 36 klientiem, lai saņemtu sociālās aprūpes pakalpojumus ir jāgaida rindas kārtībā. Projekta laikā ir jāsniedz pakalpojums 180 personām, tiek paredzēts, ka klientu skaits vēl pa šo otro projekta gadu palielināsies. Tas saistīts ne tikai ar klientu veselības stāvokļa pasliktināšanos, bet arī ar to, ka sociālais rehabilitācijas pakalpojums ir pieejams tuvu dzīvesvietai, tas ir bezmaksas pakalpojums klientam, jo izmaksas pilnā apmērā tiek segtas no Eiropas Sociālā fonda finansējuma, bet arī ir pieejami transporta bezmaksas pakalpojumi, klientu atvešanai pie sociālās rehabilitācijas nodaļas speciālistiem.

Speciālistiem ir prieks un gandarījums par Sociālās rehabilitācijas klientiem, kad ir sniegta palīdzība un atbalsts, paaugstināta klientam motivācija darboties un dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Izsniegti ar Valsts Tehnisko palīglīdzekļu centra palīdzību (tualetes krēsli, riteņkrēsli, ortozes u.c). Esam ievēroti uz visas Latvijas fona, tieši tehnisko palīglīdzekļu piegādē Līvānu novada iedzīvotājiem. Šobrīd Valsts tehnisko palīglīdzekļu centra darbinieki konsultēs un izsniegs tehniskos palīglīdzekļus SIA „Līvānu slimnīca” telpās. Ir izveidota sadarbība ar sociālā darba speciālistiem novadā, kas atvieglo darbu ar klientiem, informācijas un pieredzes apmaiņu, kopīgu resursu apvienošanu darba efektīvam procesam. Veiksmīga sadarbība ar ģimenes ārstiem, kas rūpējas par pacienta fizisko un psiholoģisko stāvokli, nosūta pacientus sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai.

Projekta ietvaros no šī gada sākuma ir izveidots Dienas aprūpes centrs personām ar funkcionāliem traucējumiem, pensijas un pirmspensijas vecuma personām, kā arī bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Dienas aprūpes centrā var saņemt individuālās speciālistu konsultācijas, grupu nodarbības ar fizoterapeitu (vispārattīstošie vingrojumi, koordinācijas un līdzsvara vingrinājumi, vingrojumi pēc endoprotezēšanas, stājas korekcijas vingrojumi, kardioloģiskie vingrojumi u.t.t.) Ergoterapeita grupu nodarbības (locītavu aizsardzības principi, ergonomikas pamatprincipi, sīkās motorikas uzlabošana u.t.t). Grupu nodarbības ar psihologu (bērnu emocionālā audzināšana, iekšējo resursu apzināšana, pozitīvā atbalsta spēks, konflikts un efektīva saskarsme u.c. programmas). Dienas aprūpes centrā tiek ieviesta motivācijas programma, kuras mērķis ir palīdzēt klientam un viņa ģimenei atgūt ticību saviem spēkiem, rosināt iesaistīties dažādās sabiedriskās dzīves norisēs, iedrošināt mācīties vai pārkvalificēties profesijā, iekļauties darba tirgū.

Projekta īstenošanas laiks ir 2 gadi no 01.04.2011.-31.03.2013., realizācijas vieta – visa Līvānu novada teritorija, kopējās plānotās projekta izmaksas 99 940,00 LVL, ko pilnā apmērā (100%) segs Eiropas Sociālā fonda finansējums.

Vairāk informācijas par ES struktūrfondiem varat iegūt: http://www.esfondi.lv/events.php?id=1

Leave a Comment