esf

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

 

  

Projekts „Sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Līvānu novadā”

 

Projekta „Sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Līvānu novadā” mērķis ir attīstīt jaunus un pilnveidot esošos sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpojumus Līvānu novadā, kurus projekta mērķa grupai sniegs starpnozaru speciālistu komanda, t.sk. sociālais darbinieks, sociālais aprūpētājs, rehabilitologs, psihologs, ergoterapeits un fizioterapeits, atbilstoši mērķa grupas (personām ar funkcionāliem traucējumiem, pensijas un pirmspensijas vecuma personām, kā arī bērniem ar funkcionāliem traucējumiem) vajadzībām izstrādātās motivācijas, sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes programmas ieviešanas ietvaros sastādītajiem individuālajiem klientu sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes plāniem SIA „Līvānu slimnīca” sociālās rehabilitācijas institūcijā un dienas aprūpes centrā, nodrošinot mērķa grupas sociālo un funkcionālo prasmju pilnveidošanu, uzlabojot to sociālās spējas, lai atgrieztu cilvēkus sabiedriskajā un darba dzīvē.

Aktivitātes:

–         Motivācijas programma sociālo prasmju attīstīšanai, sociālās rehabilitācijas, un alternatīvās sociālās aprūpes programmu izstrāde;

–         Motivācijas programmas sociālo prasmju attīstīšanai,  sociālās rehabilitācijas, un alternatīvās sociālās aprūpes programmu ieviešana:

–         personāla komplektēšana;

–         materiāltehniskā nodrošinājuma iegāde;

–         klientu individuālo sociālo vajadzību novērtēšana;

–         klientu individuālo sociālās rehabilitācijas un/vai plānu noteikšana;

–         projekta vadība;

–         publicitātes pasākumi.

 

Rezultāts: Līvānu novadā tiks nodrošināti jauni un pilnveidoti specializēti sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpojumi, kurus saņēmušām personām tiks atjaunotas un pilnveidotas fiziskās un psiholoģiskās prasmes, uzlabojot to reintegrācijas spējas sabiedrībā un darba dzīvē.

 

Projekts ir aktuāls, jo šobrīd Līvānu novadā un tuvākajā apkārtnē šādi sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvi sociālās aprūpes pakalpojumi sociāli neaizsargātajām personām nav pieejami, bet ir ļoti nepieciešami, lai ļautu cilvēkiem ar nelielām veselības problēmām atvieglot ikdienas soli un atgūt dzīvesprieku un spēju pilnvērtīgi iekļauties sabiedrībā.

 

Projekta īstenošanas laiks 24 mēneši no 01.04.2011.-31.03.2013., realizācijas vieta – Līvānu novads, kopējās projekta izmaksas 99 940,00 LVL. Projekts tiek realizēts darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība”1.4.1.2.4.apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” ietvaros, ko 100% apmērā finansē Eiropas Sociālais fonds.

 

Vairāk informācijas par ES struktūrfondiem varat iegūt: http://www.esfondi.lv/events.php?id=1

 

 

Leave a Comment