es

esesflivani

 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Aktualitātes 2011.g.septembrī ESF projektā „Sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Līvānu novadā”

Līvānu novada domes pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Līvānu slimnīca” ar no šī gada 1.aprīļa ir uzsākusi Eiropas Sociālā fonda projekta „Sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Līvānu novadā” ieviešanu, kas tiek realizēts 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” ietvaros.

Projekta rezultātā Līvānu novadā tiek attīstīti jauni un pilnveidoti esošie sociālās rehabilitācijas un aprūpes pakalpojumi, kuru nodrošināšanai un kvalitātes paaugstināšanai ir izveidota starpnozaru speciālistu komanda, kurā sociālais darbinieks, sociālais aprūpētājs, rehabilitologs, psihologs, ergoterapeits un fizioterapeits sniedz kompleksus pakalpojumus personām ar funkcionāliem traucējumiem, pensijas un pirmspensijas vecuma personām, kā arī bērniem ar funkcionāliem traucējumiem atbilstoši izstrādātajiem individuālajiem klientu sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes plāniem, kā arī jaunajām motivācijas programmām. Pakalpojumi tiek nodrošināti SIA „Līvānu slimnīca”, nodrošinot mērķa grupas sociālo un funkcionālo prasmju pilnveidošanu, uzlabojot to sociālās spējas, lai atgrieztu cilvēkus sabiedriskajā un darba dzīvē.

Realizējot projektu, SIA „Līvānu slimnīca” ir iegādājusies jaunu aprīkojumu fizioterapijas kabinetam un citu speciālistu darbam nepieciešamo inventāru, pieņēmusi darbā kvalificētus speciālistus, kas noteiktām sociālajiem riskiem pakļautām iedzīvotāju grupām sniedz bezmaksas sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpojumus. Šādu palīdzība tiek sniegta ne tikai pilsētas, bet arī novada lauku iedzīvotājiem visā Līvānu novadā. Nepieciešamības gadījumā sociālo pakalpojumu saņēmējiem tiek nodrošināts transports vai kompensētas sabiedriskā transporta izmaksas no to dzīvesvietai līdz sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas vietai.

Projekts ir aktuāls, jo šobrīd Līvānu novadā un tuvākajā apkārtnē šādi sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvi sociālās aprūpes pakalpojumi sociāli neaizsargātajām personām nav pieejami, bet ir ļoti nepieciešami, lai ļautu cilvēkiem ar nelielām veselības problēmām atvieglot ikdienas soli un atgūt dzīvesprieku un spēju pilnvērtīgi iekļauties sabiedrībā. Projekta ietvaros sociālās rehabilitācijas pakalpojumus jau ir saņēmušas 36 personas, aktīvs sociālās rehabilitācijas darbs turpinās ar 16 klientiem , bet rindā uz sociālo rehabilitāciju gaida 46 personas. Tuvākajā laikā SIA „Līvānu slimnīca” tiek plānota arī aktīva dienas centra darbības uzsākšana, kurā notiks atbalsta grupu nodarbības, varēs lietderīgi un saturīgi pavadīt savu brīvo laiku gan bērni un pieaugušie ar funkcionāliem traucējumiem, gan arī vecāka gadagājuma cilvēki.

Projekta īstenošanas laiks ir 2 gadi no 01.04.2011.-31.03.2013., realizācijas vieta – visa Līvānu novada teritorija, kopējās plānotās projekta izmaksas 99 940,00 LVL, ko pilnā apmērā (100%) segs Eiropas Sociālā fonda finansējums.

 Vairāk informācijas par ES struktūrfondiem varat iegūt: http://www.esfondi.lv/events.php?id=1

Leave a Comment