esf

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

 

  

SIA „Līvānu slimnīca” uzsāk Eiropas Sociālā fonda projektu sociālās rehabilitācijas un aprūpes pakalpojumu attīstībai Līvānu novadā!

Līvānu novada domes pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Līvānu slimnīca” ar šī gada 1.aprīli uzsāk Eiropas Sociālā fonda projekta „Sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Līvānu novadā„ ieviešanu, kas tiks realizēts 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” ietvaros.

Projekta rezultātā Līvānu novadā tiks attīstīti jauni vai pilnveidoti sociālās rehabilitācijas un aprūpes pakalpojumi, kuru nodrošināšanai un kvalitātes paaugstināšanai tiks izveidota starpnozaru speciālistu komanda, kurā sociālais darbinieks, sociālais aprūpētājs, rehabilitologs, psihologs, ergoterapeits un fizioterapeits sniegs kompleksus pakalpojumus personām ar funkcionāliem traucējumiem, pensijas un pirmspensijas vecuma personām, kā arī bērniem ar funkcionāliem traucējumiem atbilstoši izstrādātajiem individuālajiem klientu sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes plāniem. Pakalpojumi tiks nodrošināti SIA „Līvānu slimnīca”, nodrošinot mērķa grupas sociālo un funkcionālo prasmju pilnveidošanu, uzlabojot to sociālās spējas, lai atgrieztu cilvēkus sabiedriskajā un darba dzīvē.

Realizējot projektu, SIA „Līvānu slimnīca” iegādāsies jaunu aprīkojumu fizioterapijas kabinetam un citu speciālistu darbam nepieciešamo inventāru, kā arī varēs algot kvalificētus speciālistus, kas noteiktām sociālajiem riskiem pakļautām iedzīvotāju grupām sniegs bezmaksas sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpojumus. Tos nodrošinās atbilstoši izstrādātajiem individuālajiem rehabilitācijas plāniem, strādājot gan grupās, gan individuālajās nodarbībās. Šādu palīdzību plānots sniegt ne tikai pilsētas, bet arī novada lauku iedzīvotājiem visā Līvānu novadā. Sociālo pakalpojumu saņēmējiem tiks nodrošināts transports vai kompensētas sabiedriskā transporta izmaksas no to dzīvesvietai līdz sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas vietai.

Projekts ir aktuāls, jo šobrīd Līvānu novadā un tuvākajā apkārtnē šādi sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvi sociālās aprūpes pakalpojumi sociāli neaizsargātajām personām nav pieejami, bet ir ļoti nepieciešami, lai ļautu cilvēkiem ar nelielām veselības problēmām atvieglot ikdienas soli un atgūt dzīvesprieku un spēju pilnvērtīgi iekļauties sabiedrībā.

Projekta īstenošanas laiks ir 2 gadi no 01.04.2011.-31.03.2013., realizācijas vieta – visa Līvānu novada teritorija, kopējās plānotās projekta izmaksas 99 940,00 LVL, ko pilnā apmērā segs Eiropas Sociālā fonda finansējums.

Vairāk informācijas par ES struktūrfondiem varat iegūt: http://www.esfondi.lv/events.php?id=1

Leave a Comment